Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> "Публічне адміністрування: стан та перспективи розвитку"
"Публічне адміністрування: стан та перспективи розвитку"
     У широкому сенсі під публічним адмініструванням розуміють всю систему адміністративних інститутів із ієрархією влади, за допомогою якої відповідальність за виконання державних рішень спускається зверху донизу. Тобто публічне адміністрування – це скоординовані групові дії з питань державних справ, які:
−пов’язані із трьома гілками влади (законодавчою, виконавчою і судовою);
−мають важливе значення у формуванні державної політики;
−є частиною політичного процесу;
−значно відрізняються від адміністрування у приватному секторі;
−пов’язані із багаточисельними приватними групами та індивідами, які працюють у різних компаніях та громадах.
     Дана віртуальна виставка подає інформаційний матеріал, який висвітлює сучасне трактування основних понять, що використовуються в публічному адмініструванні, історію розвитку цього явища, питання реалізації публічної влади (функції, принципи, форми, методи, стиль, механізми та технології), побудову органів публічного адміністрування в Україні, хід і проблеми реформування цієї системи у світі та в нашій країні.


Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: Збірник наукових праць.– К., 2003

     У збірнику узагальнено матеріали науково- практичної конференції, тематика статей відображає актуальні проблеми адміністративно- правової реформи в Україні, а також окремі питання адміністративного права.
 
Адміністративне право України: Стан і перспективи розвитку: Зб. матеріалів VІ Науково-практичної конференції .– К., 2011

     У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми становлення, розвитку та реформування адміністративного права України, пріоритетні напрями удосконалення публічного адміністрування,стан чинного законодавства та ін.

Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. М.О.Баймуратов.– К., 2010

     У монографії висвітюються концептуальні проблеми теорії муніципальної влади в Україні, дається її понятійна, суб’єктно- об’єктна та функціональна характеристика. Досліджуються теоретичні та практичні проблеми співвідношення муніципальної та державної влади.


Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / За заг. ред. В.Б.Авер’янова.– К., 2010

     У книзі висвітлюються актуальні теоретичні та практичні проблеми запровадження і розвитку демократичних засад державного управління в Україні у світлі сучасних процесів реформування вітчизняної галузі адміністративного права.


Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України: Монографія /За заг. ред.Ю.Г.Барабаша.– Х., 2013

     У монографії аналізуються питання конституційно - правового змісту принципу демократичного врядування, фактори, що впливають на становлення демократії в Україні, публічно- правова характеристика контролю в демократичній республіці, конституційних засобів забезпечення демократичних засад при формуванні та у процесі діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

Лощихін О.М. Концептуальні засади публічної адміністрації: проблеми визначення дефініції, пинципи та функції // Держава і право : юридичні і політичні науки.– Вип.55.– С.204- 219
Сердюк Є.В. Правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, які здійснюють адміністративно - правове регулювання виборчих прав громадян України // Держава і право : юридичні і політичні науки.– Вип.55.– С. 276- 280

     У вказаних статтях аналізується діяльність органів виконавчої влади, їх діяльність з надання адміністративних послуг, здійснення адміністративних процедур і контрольних проваджень, застосування заходів адміністративної відповідальності.


Береза А.В. Періодизація етапів реформування публічної влади в Україні // Держава і право : юридичні і політичні науки.– Вип. 56. – С. 568 – 573

     В статті  виділено чотири основних етапи у реформуванні  публічної влади в Україні, визначено їхні особливості, вказано на причини невдач на кожному з етапів, що призвели до наростання нестабільності, діяльність  різноманітних організацій  у вирішенні державних справ.

Державно – правові та суспільно – політичні перетворення в Україні: проблеми і перспективи / Відп. ред. В.П.Горбатенко.– К., 2010

     В збірнику публікуються наукові доповіді провідних учених трьох академічних інститутів, присвячені аналізу досвіду  суспільного і державного життя незалежної України; взаємодії науки і освіти; світоглядним, інституціональним та ціннісним проблемам політичної модернізації українського суспільства; питанням правової реформи, вдосконалення системи державного управління, взаємодії держави і громадянського суспільства, визначення стратегії вітчизняного державотворення.

Законодавство України : проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.– К., 2012

     У збірнику опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених та студентів, в яких аналізуються теоретичні та практичні проблеми розвитку та функціонування системи законодавства України, зокрема, окремі проблеми публічної влади в Україні.


Кордун О.О.. Ващенко К.О., Павленко Р.М. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія.– К., 2000

     Монографію присвячено одній з ключових проблем сучасного державного будівництва в Україні – реформі виконавчої влади, передусім органів центральної виконавчої влади. Наведено теоретичні роздуми і щодо сутності публічної влади в пострадянському суспільстві та запропоновано практичні рекомендації щодо шляхів подолання існуючих проблем у реалізації державної влади.

Круш П.В., Кожемяченко О.О. Муніцпальне управління: Навч. посіб.– К., 2006

     У навчальному посібнику висвітлено політичні, правові та економічні аспекти створення й функціонування системи місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто й проаналізовано законотворчі процеси в сфері муніципального управління.


Спаський А.С. Конституційні засади реформування територіальної організації влади та муніципального розвитку // Наукові читання, присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького: Збірник наукових праць.– 2013.– К., 2013
     Стаття розглядає зміни у системі центральних органів державної влади та їх поєднання  із відповідними процесами трансформації управління на місцевому та регіональному рівнях.

Одінцова Г.С., Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М. та ін. Теорія та історія державного управління: Навч. посіб.– Х., 2008

     У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні.

Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади: Навч.посіб.– К., 2008

     У посібнику розглядаються суть, принципи, організація системи та методи управління в органах виконавчої влади, роль керівника в управлінському процесі, основи наукової організації праці. Питання, що висвітлюються, пов’язуються з практичною діяльністю органів виконавчої влади.

Пєтков С.В. Адміністративно- правова реформа в Україні: Навч. посіб.– К., 2012

     Видання вирішує триєдину мету: виховання громадян України поваги до права; поглиблення знань з циклу адміністративно- правових дисциплін; прищеплення навичок складання документів, які містять пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

Лук’янець Д.М. Форми реалізації державної влади в сучасній Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць.– Вип.23.– К., 2012.– С.233–239

     Статтю присвячено формам реалізації державної влади в Україні. Основну увагу зосереджено на формах реалізації виконавчої влади. Зокрема, доведено існування таких форм реалізації виконавчої влади, як державне управління (державне регулювання), публічно - сервісна діяльність, виконання судових рішень та інше.

Савчин М.В. Поняття та структура мереживної публічної влади у контексті глобалізації та проблема ідентичності держави-нації // Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: Монографія / За заг. ред. Бошицького Ю.Л.– К., 2012

     Цей розділ висвітлює питання динамізму мереживної публічної влади, її структуру, співвідношення прав людини та публічної влади. Досліджуюються теоретико-правові аспекти функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в системі публічної влади.

Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції: Монографія / За ред. Ю.П.Битяка, О.Г.Данильяна.– Х., 2010

     Монографія присвячена дослідженню правових основ формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції, визначенню ролі верховенства права, правосвідомості та правової культури в діяльності органів державної влади. У монографії також розглядаються досвід удосконалення органів державної влади європейських країн та можливості його застосування в Україні, теоретико- правові аспекти функціонування місцевих органів влади тощо.

Публічна служба в Україні. Прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Законодавство. Судова практика / За заг.ред. О.М.Пасенюка.– К., 2009

     В збірнику висвітлені загальні положення проходження публічної служби, діяльність на державних політичних посадах, професійну діяльність суддів і прокурорів та ін. Окремим розділом подано судову практику щодо прооходження публічної служби.

Цветков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: Монографія.– К., 2003

     Висвітлюються теоретичні проблеми наукового осмислення сутності та особливостей трансформаційних процесів, що відбуваються у посттоталітарних країнах, і , зокрема в Україні, вироблення адекватних концептуальних підходів та методології дослідження.Показано, що реформування державного управління передбачає створеня нової системи демократичних інститутів, децентралізацію управління та деконцентрацію політичної, державної влади, реформу системи державної служби.


 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28