Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Правова природа Європейського союзу
Правова природа Європейського союзу
Комарова Т.В. Юрисдикція суду Європейського Союзу : Монографія.– Х., 2010

У монографії досліджується юрисдикція Суду Європейського Союзу, яка не знайшла достатнього концептуального висвітлення у доктринах права Європейського Союзу. Визначальним є дослідження юрисдикції Суду ЄС як системи специфічних повноважень, що характеризують його компетенцію у різних аспектах: сфери відання судової влади, предмета судового розгляду та предмета судової діяльності Суду ЄС, інстанційної побудови судової системи ЄС, процесуальних форм реалізації.
Копійка В.В., Манжола В.А., Весела Н.М. Україна та Європейський Союз.– К., 2012.– 78 с.

Висвітлено найважливіші аспекти проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. Проаналізовано основні ініціативи з поглиблення співпраці між Україною і Європейським Союзом та їх перспективи.
Копійка В.В., Шинкаренко Т.І., Миронова М.А. Європейський Союз на сучасному етапі: структурні зміни та стратегія розвитку.– К., 2010.– 94 с.

У пропонованому виданні висвітлено головні функціональні та регіональні виміри сучасних євроінтеграційних процесів, закономірності та напрями діяльності Європейського Союзу, розвиток спільного економічного, соціального, політико-правового і науково - дослідного просторів. На основі комплексного огляду останніх подій у розвитку ЄС у світлі ратифікації Лісабонського договору проаналізовано нові тенденції та рушійні сили інтеграції в ЄС, їх наслідки для загальноєвропейських процесів: формування нових регіональних ініціатив ЄС, відносини з країнами – сусідами.
Право Європейського Союзу : Підручник / За ред. Муравйова В.І.– К., 2011.– 704 с.

В підручнику досліджується широкий спектр питань правового регулювання процесу економічної, політичної і правової інтеграції в рамках ЄС, висвітлюється юридична природа ЄС та його правової системи, діяльність інститутів об’єднання, основні свободи внутрішнього ринку ЄС, напрями його діяльності і політики, правові засади зовнішніх зносин ЄС. Окрему увагу приділено системі захисту прав людини, гармонізації законодавства України з правом ЄС.
Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За ред. Бесчастного В.М.– К., 2011

У навчальному посібнику наводиться узагальнена інформація про цілі, завдання, принципи ЄС, систему його органів, механізм створення та застосування юридичних норм на загальноєвропейському рівні. Окремий розділ присвячено питанням адаптації українського законодавства до права ЄС.
Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб.– К., 2002.– 381с.

Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар’єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства, покажчик основних нормативних документів співтовариства і покажчик прецендентів та судових процесів на основі права Співтовариства.
Татам Алан Право Європейського Союзу: Підручник.– К., 1998

Автор досліджує головні структури Європейського Союзу, його інститути і право, базуючись на міжнародних угодах, практиці органів, рішеннях суду та національних судових установ країн – членів ЄС. У центрі уваги автора – угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом.
Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб.– К., 2001.– 448 с.

Пропонована книга – одне з перших вітчизняних навчальних видань, яке присвячено історії та аналізу сучасного стану європейської інтеграції. Структура навчального посібника побудована згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції. Подано послідовну характеристику основних етапів становлення комуні тарного економічного , валютно – фінансового, політико- правового і соціального простору.
Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу: Навч. посіб.– К., 2011.– 187 с.

У посібнику розглянуто теоретико - методологічні основи та еволюцію регіональної політики, поняття регіону, території, сучасні напрями розвитку регіональної економіки. Проаналізовано основні принципи організації, фінансування та соціально-економічної ефективності регіональної політики ЄС.
Право Європейського Союзу // Міжнародне право : Основні галузі / За ред. В.Г. Буткевича.– К., 2004.– С.720 -787

Іванов Ю.А. Міжнародне право : Посіб. для підгот. до іспитів.– К., 2011.– С.189-191

Європейський Союз // Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове видання.– К., 2003.– С.35 – 63

Право Європейського Союзу // Анцелевич Г.О., Покрещук О.О. Міжнародне право : Підручник.– К., 2003.– С.197 – 206

З огляду на задекларовані Україною стратегічні цілі на європейську та євроатлантичну інтеграцію , вищевказані підручники містять розділи, що детально розглядають діяльність ЄС та НАТО, а також основні сфери співробітництва нашої держави з цими міжнародними структурами
ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ!
Бібліотека РІ КУП НАНУ запрошує ознайомитись також з  великою кількістю публікацій в періодичних виданнях з даної теми.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28