Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Місцеве самоврядування в Україні у контексті демократичних реформ
Місцеве самоврядування в Україні у контексті демократичних реформ

1. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія / Відп. ред. М.О. Баймуратов.– К., 2010.– 656 с.

     У монографії висвітлюються концептуальні проблеми теорії муніципальної влади в Україні. Показано генезу становлення наукових знань про муніципальну владу у вітчизняній та зарубіжній політико-правовій думці. Розкривається правова природа муніципальної влади як інституту сучасного конституційного права, досліджуються теоретичні та практичні проблеми співвідношення муніципальної та державної влади.


 


2. Батанов О.В. Муніципальне право України: Підручник / Відп. ред. М.О.Баймуратов.– Х., 2008.– 528 с.

     У підручнику всебічно висвітлені питання як загальної теорії муніципального права (предмет, методи, джерела, система тощо), так і окремих його інститутів. Докладно розглядаються основні міжнародні стандарти місцевого самоврядування. Розкривається статус його представницьких органів, сільських, селищних та міських голів, виконавчих органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення. Розглядаються основні гарантії місцевого самоврядування та актуальні проблеми юридичної відповідальності у муніципальному праві.


 


3. Демиденко В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Посібник.– К., 2007.– 440с.

     На підставі формально-юридичного аналізу законодавства України, практики організації і діяльності органів публічної влади, сучасних досягнень науки державного будівництва і місцевого самоврядування  викладенно їх поняття, загальна характеристика, організація, структура, компетенція. Розглянуто форми роботи Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Рахункової палати, Президента України та його Секретаріату, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України та інших органів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади і прокуратури тощо.


 


4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. С.Г.Серьогіної.– Х., 2005.– 256 с.

     У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчального курсу, розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади в Україні на сучасному етапі.


 


5. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник.– К., 2003.– 672 с.

    Аналізуються принципи організації та діяльності органів місцевого самоврядування, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об’єднаннями громадян і трудовими колективами.


 


6. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико¬ – історичний і порівняльно – правовий аналіз: Навч. посіб.– К., 2010.– 232 с.

    Навчальний посібник може стати корисним для викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами місцевого самоврядування в Україні, перспективами удосконалення його системи відповідно до існуючих міжнародно- правових стандартів, особливостями організації й функціонування органів і посадових осіб місцевого самоврядування, реалізації права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення.


 


7. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник.– К., 2007.– 504 с.

    У підручниках на підставі узагальнення чинного законодавства та практики організації і діяльності законодавчих, виконавчих, судових, контрольно-наглядових органів місцевого самоврядування розглянуто поняття і загальну характеристику державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, порядок утворення і функціонування Верховної Ради України, Рахункової палати, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.


 


8. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / За ред.Я. Ю. Кондратьева– К., 2003.– 464 с.

    У підручниках на підставі узагальнення чинного законодавства та практики організації і діяльності законодавчих, виконавчих, судових, контрольно-наглядових органів місцевого самоврядування розглянуто поняття і загальну характеристику державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні, порядок утворення і функціонування Верховної Ради України, Рахункової палати, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.


 


9. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання / За заг.ред.В.К.Мамутова.– К.,2010.– 320 с.

   У книзі систематизовано положення окремих нормативних актів  України, які визначають компетенцію місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання. Систематизацію нормативного матеріалу здійснено за критерієм сфери реалізації зазначеними органами господарської компетенції.


 


10. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навч. посіб.– К., 2003.– 672 с.

   У посібнику викладені теоретичні, правові, матеріальні та фінансові основи місцевого самоврядування, досліджується правовий статус територіальної громади – первинного суб’єкта місцевого самоврядування, інших елементів системи місцевого самоврядування.


 


11. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч. посіб.– К., 2003.– 432 с.

   Розглянуто концептуальні засади місцевого самоврядування та його історичний розвиток, конституційно- правові основи місцевого самоврядування, формування органів місцевого самоврядування та їх повноваження, систему гарантій та відповідальності посадових осіб, міжнародний досвід у сфері місцевого самоврядування. Видання доповнено чинним законодавством у сфері самоврядування.


 


12. Лазор О.Я., Лазор О.Д. Місцеве самоврядування: Навч. посіб.– К., 2004.– 560 с.

   Видання є сучасним посібником з актуальної дисципліни вузівського навчального процесу – місцевого самоврядування, формування органів та їх повноваження, систему гарантій посадових осіб, а також – міжнародний досвід у сфері місцевого самоврядування.
До посібника ввійшли методичні рекомендації щодо інноваційного методики проведення практичних занять із модуля «Місцеве самоврядування в Україні», а також  – основні нормативно-правові документи, що регулюють місцеве самоврядування.


 


13. Місцеве самоврядування: пошуки та здобутки.: Збірник матеріалів та документів / За ред. М.Пухтинського, О.Власенка.– К., 2007.– 896 с.

   Читачеві запропоновано новий підхід до представлення результатів аналізу сучасного стану та перспектив муніципального розвитку – у формі національної доповіді, яка враховує точку зору муніципальної громадськості. Окремі розділи збірника присвячено міжнародній діяльності Фонду сприяння місцевому самоврядуванні, матеріалам Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, концептуально-правовим документам розвитку місцевого самоврядування  у новій політичній ситуації.
 


14. Муніципальне право України: Підручник / За ред. М.О.Баймуратова.– К., 2009.– 720 с.

   У підручнику здійснюється ознайомлення з історією становлення та розвитку муніципального права в Україні. Розкриваються зміст, сутність, правова природа, характерні ознаки місцевого самоврядування. Відображено проблемні аспекти муніципального права України, зокрема такі, що стосуються становлення власної компетенції місцевого самоврядування, імплентації міжнародних стандартів локальної демократії в національне законодавство, розвитку муніципального процесу тощо.


 


15.Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії: Навч. посіб.– К., 2004.– 336 с.

   У навчальному посібнику на основі сучасного законодавства аналізуються питання конституційно- правового регулювання демократії, безпосередньої демократії та її форм у місцевому самоврядуванні України, специфіка місцевих виборів та місцевих референдумів як найвищих форм волевиявлення громадян, методологічні засади і політико-правові аспекти інших інститутів та форм.


 


16. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред.В.М.Олуйка.– К., 2008.– 324 с.

   У монографії на основі аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, національних, іноземних та міжнародних стандартів, практики державного управління розкриваються теоретико-методологічні та організаційно-правові засади документаційного забезпечення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування України.


 


17. Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституійних і демократичних реформ: Монографія.– Ужгород, 2006.– 576 с.

   У монографії висвітлено теоретичні та практичні проблем реалізації функцій органів місцевого самоврядування в Україні. Аналізуються аксіологічні основи теорії місцевого самоврядування, розкриваються основоположні принципи участі громадян України в місцевому самоврядуванні, описано концептуальні проблеми становлення і розвитку муніципальної влади в Україні. Сформульовані основні тенденції розвитку і вдосконалення механізму здійснення функцій органів та проблеми розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування. Значну увагу приділено аналізу прав і свобод людини і громадянина, а також механізму їх реалізації у місцевому самоврядуванні.
 

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ПРИСВЯЧЕНІ ПРОБЛЕМАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 


 1. Альошина Н. Правосуб’єктність територіальної громади // Публічне право.– 2012.– №3(7).– С.358– 362
 2. Падалко Г. Служба в органах місцевого самоврядування: проблеми конституційно-правової теорії та практики // Публічне право.– 2012.– №3 (7).– С.20– 25
 3. Падалко Г. Конституційні принципи служби в органах місцевого самоврядування в Україні: система та видова характеристика // Держава і право.– Вип. 56.– К., 2012.– С.167– 173
 4. Руснак Л. Поняття місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право.– 2012.– №6– С.104.–106
 5. Глинська О. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики // Часопис КУП.– 2012.– №2.– С.95– 99
 6. Вільгушинський М.Й. Взаємодія судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю: шляхи наукового пошуку // Держава і право.– Вип.55.– К., 2012.– С.147– 153
 7. Чернецька О.В. Нормативні акти представницьких органів місцевого самоврядування в системі правового регулювання муніципальних відносин // Часопис КУП.– 2011.– №4.–С.119– 123
 8. Котенко Т.В. Функціональне призначення місцевого самоврядування як об’єкт загальнотеоретичних досліджень // Часопис КУП.– 2011.– №4.– С.105– 110
 9. Нікончук А.М. Розвиток та формування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні // Право і суспільство.– 2011.– №6.– С.48– 53
 10. Духовна О.В. Фінансова основа місцевого самоврядування: теоретико- правові проблеми забезпечення // Держава і право .– Вип.52.– К., 2011.– С.361– 366
 11. Носова В.М. Види муніципального процесу в Україні крізь призму форм реалізації місцевого самоврядування: концептуальні підходи // Держава і право.– Вип. 52.– К., 2011.– С.179– 185
 12. Хомко Л. Порівняльне міське право: засади історико- правового дослідження // Підприємництво, господарство і право.– 2011.– №5.– С.29– 32
 13. Шаповал В.Д. Взаємодія сільського, селищного, міського голови з місцевою радою: проблеми теорії та практики // Право і суспільство.– 2011.– № 3.– С.59– 64
 14. Фролов О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування // Право України.– 2011.– №6.– С.226– 232
 15. Христенко Н.П. Реформування органів місцевого самоврядування в умовах побудови демократичної правової держави // Наше право.– 2011.– №2.– Ч.1.– С.23– 29
 16. Глотов М. Транспарентність органів місцевого самоврядування: законодавство і дійсність // ЮВУ.– №15.– 9–15 квітня
 17. Борденюк В. Сільський, селищний, міський голова у механізмі здійснення місцевого самоврядування: конституційно– правові аспекти // Право України.– 2011.– №2ю.– С.208– 216
 18. Лизачов С. Методи діяльності органів місцевого самоврядування // Юридична Україна.– 2011.– №2.– С.29– 35
 19. Котенко Т.В. Різновиди функцій місцевого самоврядування як прояв багатовекторності його функціонального призначення // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.– К., 2012.– С.103– 106
 20. Дуда Н. Юридична техніка в актах органів місцевої влади // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково– практичної конференції 28 квітня 2011 року.– К., 2011.– С.58– 59
 21. Котенко Т.В. Функціональне призначення місцевого самоврядування в умовах розвитку громадянського суспільства та міжнародного співробітництва // Наукові читання, присвячені пам’яті В.М.Корецького: Зб. наукових праць.–Вип. 5.– К.,2012.– С.277– 281
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28