Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Корупція, Організована злочинність в Україні: реалії, шляхи подолання
Корупція, Організована злочинність в Україні: реалії, шляхи подолання
     Економічна та соціальна ситуація в Україні визначає сутність економічної злочинності. З кожним роком, на жаль, її вплив на життєдіяльність держави зростає. Це підтверджує поглиблення майнового розшарування між незначною групкою населення України, яка значними темпами нарощує капітал на безконтрольному підвищенні цін на товари та послуги, привласнює державне майно, а також працю своїх працівників, і рештою пограбованих ними громадян нашої держави, яким ледве вистачає заробітку на забезпечення себе товарами першої необхідності.
     Корупція та наслідки, які вона породжує, не лише перешкоджають розвиткові суспільства, але і дискредитують право як основний інструмент регулювання діяльності держави, а тому проблема боротьби з корупцією та організованою злочинністю потребує розробки спільної концепції протидії їй.


1. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників / Під ред. А.І.Комарової та ін.– Т.18.– К., 2009.– 664 с.

    


 


2. Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання: Монографія.– К.,2011.– 288 с. 

     У монографії досліджуються тенденції та закономірності злочинності в Україні у роки незалежності. Здійснено кримінологічний аналіз злочинності в цілому та окремих видів злочинів, територіальної розповсюдженості злочинності в Україні, ролі в ній організованої злочинності. Під час аналізу використані дані державної статистики, також досліджені теоретичні та прикладні засади використання такого методу аналізу злочинності, як віктимологічне опитування населення.


 


3. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове дослідження.– К., 2000.– 277с.

     У монографії розглядаються головні напрями цілеспрямованих державних заходів щодо контролю над злочинністю на підгрунті законодавчої та правозастосувальної практики. Не викликає сумніву вплив держави на злочинність через здійснення економічної політики, зокрема фіскальної, зовнішньої економіки, освіти та ін. Висвітлено протистояння держави та організованої злочинності.


 


4. Шакун В.і. Суспільство і злочинність: Монографія.– К., 2003.– 784 с.

      Книгу присвячено кримінологічним проблемам розвитку сучасного українського суспільства. Досліджуються кримінологічні чинники, які в умовах глобалізації набули досить серйозного характеру.Підкреслено, що держава поширює свій вплив лише на ту частину економіки, яку вона контролює. Проте, тіньова економіка, підтримана представниками організованих злочинних груп, маючи свої закони, свою схему взаємовідносин, нарешті, свою ієрархію, справляє певний вплив на економічні процеси господарюючих суб’єктів. Таким чином, кримінальний  світ не тільки став учасником економічних відносин, але й ефективно реалізовує їх у своїх власних інтересах.Саме ці питання висвітлені в монографії.


 


5. Нуруллаєв І.С.О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія.– К., 2009.– 160 с.

      У монографії на основі комплексного аналізу досліджено співробітництво держав у боротьбі з корупцією як на універсальному, так і регіональному рівнях. Значна увага у роботі приділена аналізу міжнародних договорів Ради Європи у антикорупційній сфері – Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією, та основного європейського органу міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією– Групи держав проти корупції.


 


6. Киричко В.М., Перепелиця О.І. Злочини у сфері господарської діяльності за кримінальним кодексом України та в судовій практиці: Науково-практичний коментар / За заг.ред. В.Я.Тація.– Х., 2010.– 784 с.

      У науково-практичному коментарі на основі сучасної теорії кримінального права, з урахуванням змін до законодавства України розглядаються всі види злочинів у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України 2001 р., складні питання кваліфікації таких злочинів та їх розмежування, аналізується судова практика застосування кримінально- правових норм про ці злочини. В окремих розділах наводяться всі зміни та доповнення до кожної статті КК про злочини у сфері господарської діяльності, узагальнення судової практики, рішення Верховного Суду України у конкретних справах про такі злочини.


 


7. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні: Курс лекцій: Навч. посіб.– К., 2009.– 282 с.

      В лекціях розкриті основні механіхми виникнення економічної злочинності в Україні, визначено понятійний апарат, а також виокремлені проблеми її припинення. Головну увагу приділено виробленню законодавчих шляхів подолання економічної злочинності, розроблені конкретні пропозиції в її попередженні, а також заходи правоохоронних органів щодо правопорушників у сфері економіки.


 


8. Никифорчук Д.Й., Заблоцька О.Ю., Ніколаюк С.І. Протидія злочинам, що пов’язані з порушеннями бюджетного законодавства: Науково-практичний посібник.– К., 2006.– 88 с.

      У науково-практичному посібнику на основі узагальнення практичних матеріалів та наукових досліджень розглядається характеристика та способи розкриття злочинів, пов’язаних з порушенням законодавства про бюджетну систему України. В процесі підготовки посібника використані праці провідних науковців, які займались теоретичними положеннями розкриття бюджетних злочинів.


 


9. Кримінологія: Загальна та особлива частини: Підручник / За заг.ред. В.В.Голіни.– Х., 2009.– 288с.

      Загальна частина підручника присвячена розгляду предмета, методології і методики кримінологічної науки, злочинності й кількісно-якісних її показників, детермінації злочинності та її окремих видів, особи злочинця і потерпілого, запобігання злочинності, кримінологічного прогнозування і планування.
В Особливій частині розкриваються питання кримінологічної характеристики окремих частин і видів злочинності, зокрема , скоєних в економічній сфері.


 


10. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб.– К., 2006.– 264 с.

  


 


11. Михайлов О.Є., Горбань А.В., Міщук В.В. Кримінологія: Навч. посіб.–К., 2012– 565 с.

      У вказаних посібниках автори аналізують злочинність, в тому числі економічну, особистністі риси злочинців, причини та умови злочинів, корупційні схеми, що використовуються при цьому. Значну увагу приділено проблемі попередження злочинності. При підготовці посібника враховані результати сучасних досліджень як в Україні, так і в інших країнах, а також досвід боротьби з цим негативним суспільним явищем в умовах українського суспільства останнього десятиліття.


 


12. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ.ред. и с предисл.Л.О.Иванова.– М., 1994.– 504 с.

  


 


13. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под. общ. ред. Долговой А.И.– М., 1997.– 784 с.  

  У вказаних підручниках розглядаються, крім загальних питань, предмет і зміст злочинів, пов’язаних з економікою, місце організованої злочинності в системі кримінології, методи боротьби зі злочинними угрупуваннями. Автори приводять результати численних емпіричних досліджень юристів, психіатрів, психологів.


 


14. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 30х кн.– Кн.2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів.– К.,2007.– 712 с.

      Книга 2 є другою частиною наукового видання «Курс сучасної української кримінології.» У ній розглядається систематизована за окремими видами злочинів кримінологічна інформація та яка згрупована навколо двох основних питань: кримінологічної характеристики та видових особливостей запобігання. Глава 2 вказаного видання присвячена злочинності у сфері економіки та запобігання їй , 9-та - питанням організованої злочинності.


 

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ,
ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ БІБЛІОТЕКОЮ РІ КУП НАН УКРАЇНИ,
ЯКІ ВИСВІТЛЮЮТЬ ВПЛИВ  ОРГАНІЗОВАНОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ ДЕРЖАВИ


 1. Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України.– 2011.– №8.– 301-308
 2. Шведова Г. Політико-  кримінологічні аспекти корупції в умовах сучасної України // Держава і право.– Вип. 57.– К., 2012.– С.415–420
 3. Гладун О. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері виконання бюджету // Право України.– 2010.– № 11.– с.290–296
 4. Юрченко О., Сервецький І. Удосконалення кримінально-правових заходів протидії корупції // Юридична наука.– 2012.– №12.– С.76-91
 5. Белік В.О. Корупція в Україні // Право і суспільство.– 2012.– №3.– С.144–149
 6. Строїч В. Взаємозв’язки у розвитку організованої злочинності та формуванні кримінальних ринків в Україні // Публічне право.– 2012.– №3(7).– С.233–239
 7. Мочкош Я.В. проблеми боротьби з економічною злочинністю // Часопис КУП.– 2012.– №2.– С.229–304
 8. Наджафов О. Корупційні правопорушення і види відповідальності за їх вчинення // Вісник прокуратури.– 2012.– №3.– С.52–58
 9. Гуденко Ю.М. Тероризм як системне соціальне явище // Держава і право.– Вип. 55.– К., 2012.– С.482– 487
 10. Ковбасюк В. Антикорупційне законодавство потрібно вдосконалювати // Вісник прокуратури.– 2012.– № 2.– С.25-31
 11. Бубенщиков В. Корупція – соціальна проблема сучасності // Вісник прокуратури.– 2011.– №7.– С. 37–40
 12. Комар С. Боротьба з корупцією: міжнародних досвід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції 29 квітня – 1 травня 2010 р. – К., 2010.–С.425–426
 13. Смирнова А.В. Окремі питання вдосконалення кримінально-правової кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків (ст.212 КК України) // Сучасні проблеми правової системи України: Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.– Вип.3.– 24 листопада 2011 р.– К., 2011.– С.312–313
 14. Кубальський В.Н. Теоретичні проблеми криміналізації окремих форм незаконної участі службових осіб в підприємницькій діяльності // Правова держава.– Вип.23.– К., 2012. – С.390–395
 15. Нерсесян А.С Кримінальна відповідальність підприємницьких юридичних осіб у світлі інтеграції незалежної України до світових і європейських інституцій // Правова держава .– Вип. 22.– К., 2011.– С.358–363
 16. Кваша О.О. Кримінальна юстиція у протидії стійким злочинним об’єднанням: шляхи вдосконалення // Наукові читання: Присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького: Збірник наукових праць.– Вип.2.– К., 2009.–  С.309– 316
 17. Лазар С. Поняття «відмивання грошей» у сучасному кримінальному праві // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Збірник матеріалів наук-практ.конфер.– К., 2010.– С.169– 178
 18. Спасибо В.Особливості структури збитків, що виникають у разі порушення норм податкового права //// Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Збірник матеріалів наук-практ.конфер.– К., 2010.– С.251–253
 19. Тамбовцев В.Є.Окремі питання відповідальності за ухилення від сплати податку на додану вартість у законодавстві зарубіжних країн // Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 січня– 1 лютого 2010 р.– К., 2010.– С.352– 355
 20. Ніколаєва Л.В., Плетньова О.О. Деякі перспективи вдосконалення державного контролю у сфері захисту економічної конкуренції в Україні // Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 січня– 1 лютого 2010 р.– К., 2010.– С.393– 398
 21. Добра М. Проблеми законодавчого регулювання боротьби з хабарництвом // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Збірник матеріалів наук-практ.конфер.– Вип.2.– К., 2010.– С.126–133
 22. Федоричко М. «Тіньова» економіка в туристичному бізнесі України // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Збірник матеріалів наук-практ.конфер.– Вип.2.– К., 2010.– С.413– 422
 23. Кваша О.О. Провокація хабара та підбурювання до злочину: проблема відмежування // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.– К., 2011.–С.363– 367
 24. Горбачов Д.М. Співвідношення понять «злочин у сфері службової діяльності» та «корупція» в кримінальному праві України // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.– К., 2011.–С.394– 397
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28