Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Демократія як конституційна ідеологія: український варіант
Демократія як конституційна ідеологія: український варіант
     Зосереджуючись на усвідомленні сутності демократії як розмаїтті форм народного волевиявлення, всіляко прагнучи до реального утвердження демократичних засад суспільного життя, нерідко ми залишаємо поза увагою надзвичайно важливий аспект демократичної теорії та практики: демократія – це не просто форма організації політичної влади народу, це – певний стан еволюційної збалансованості суспільства та влади, традицій та новацій, людської свободи та соціальних зобов’язань. Запропонована віртуальна виставка допоможе читачеві глибше зрозуміти суть поняття «демократія».

 

Авторитаризм и демократия в развивающихся странах / В.Г.Хорос, Г.И.Мирский, К.Л.Майданик и др. – М., 1996

В чем состоит связь между экономическим ростом и политическими структурами? Почему в одних случаях развитие успешно осуществляется авторитарной политической властью, а в других - демократической? Насколько закономерна наметившаяся в последнее время в "третьем мире" тенденция перехода от авторитаризма к демократии? Эти и другие проблемы рассматриваются в работе, посвященной политической модернизации в развивающихся странах за последние три десятилетия. В книге делается попытка сопоставить опыт стран Азии, Африки и Латинской Америки с современной политической ситуацией в России. Для политологов, экономистов, востоковедов, широкого круга читателей.

Баймуратов М.А. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине.– Х., 2000

Монографія присвячена проблемам становлення місцевого самоврядування в Україні, сприйняття і реалізації в законодавстві України європейських стандартів місцевого самоврядування.

Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України: Монографія / За заг.ред. Ю.Г.Барабаша.– Х., 2013

У монографії аналізуються питання конституційно - правового змісту принципу демократичного врядування, фактори, що впливають на становлення демократії в Україні, публічно- правова характеристика контролю в демократичній республіці, конституційних засобів забезпечення демократичних засад при формуванні та у процесі діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: Монографія / Кол.авторів;За заг. ред.Н.М.Оніщенко.– К., 2008

У монографії зосереджується увага на розгляді сутності, підстав, характерних рис, ознак, природи та функцій юридичної відповідальності в сучасному праворозумінні.
Враховуючи, що ця категорія є складним та багатоаспектним поняттям, яке традиційно дискутується, автори пропонують аналіз негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності та так званої позитивної юридичної відповідальності

Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики: Монографія.– К., 2009 

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні основи системи конституційного режиму референдної демократії, формульовано цілісну концепцію цього виду демократії та аналізовано перспективи його утвердження та подальшого розвитку в Україні. Визначено поняття, сутність і правові характеристики категорії "референдна демократія" та виявлено особливості методології її наукового дослідження. Значну увагу приділено проблемам теорії та практики співвідношення референдної демократії з іншими конституційними видами народовладдя.

Пленков О.Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая политическая традиция и нацизм.– СпБ., 1997

Монография посвящена анализу одной из самых больших загадок новейшей истории Европы - победы тоталитарной идеологии гитлеровского нацизма в "слишком культурной для фашизма", по словам Муссолини, стране.
Проблема рассматривается на широком фоне европейской немецкой истории. Центр тяжести книги находится в рассмотрении истории Веймарской Германии и эволюции правой части немецкого политического спектра, которая смогла на время одолеть "мифы" немецкой демократии.

Цветков В.В. Демократія і державне управління : теорія , методологія, практика.– К., 2007

У книзі розглядаються науково-теоретичні основи державного управління, конституційні та адміністративно-правові засади організації виконавчої влади, проблеми їх практичного запровадження. Особлива увага приділяється обгрунтуванню висновків, положень і пропозицій, спрямованих на наукове забезпечення удосконалення державного управління шляхів і напрямків здійснення адміністративної реформи в Україні.

 

ПУБЛІКАЦІЇ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ, ПІДПИСАНИХ БІБЛІОТЕКОЮ

Толстенко В. Л. Інститути безпосереднього народовладдя у визначенні форми сучасної держави: правові аспекти //     Юридичний журнал «Право України».– Вип. 3.– 2014
    У статті досліджено роль інститутів безпосереднього народовладдя та специфіку їх впливу на розвиток форми держави в сучасних умовах. Автор аналізує основні теоретико-методологічні підходи в теорії держави і права до тлумачення принципу народного суверенітету в контексті забезпечення становлення демократичної фор ми держави. Окреслено значення інститутів безпосереднього народовладдя для постання полікратичної форми держави.

Медведчук В. В. Громадянське суспільство як фундаментальна основа демократичного розвитку України // Юридичний журнал «Право України».– Вип.     4.– 2014
    У статті досліджується сутність сучасного громадянського суспільства, його стан, специфіка та тенденції розвитку в Україні, причини стагнації як у формуванні громадянського суспільства в цілому, так і окремих його інститутів. Значна увага приділяється проблемам взаємозв’язків і взаємодії громадянського суспільства та демократичної, правової, соціальної держави, ролі демократії у забезпеченні ефективності взаємодії цих двох інститутів політичної системи.

Головатий С. П. Тріада європейських цінностей — верховенство права, демократія, права людини — як основа українського конституційного ладу // Юридичний журнал «Право України».– Вип.–  8.– 2013
    У публікації викладено підходи вітчизняних авторів до тлумачення характеристик України як держави, визначених ст. 1 Конституції України. Докладно розкрито юридичний зміст принципу демократії як одного із основоположних принципів українського конституційного права на основі системного аналізу положень Конституції України 1996 р. та із врахуванням теоретичних здобутків сучасної європейської наукової думки і європейської правничої спадщини, представленої документальними джерелами у рамках acquis Ради Європи.

Скрипнюк О. В. Сучасна теорія демократії: питання генези та дослідження у правовій традиції // Юридичний журнал «Право України».– Вип. 8.– 2013
Стаття присвячена дослідженню проблеми демократії як форми організації та функціонування державної влади на засадах визначення народу її джерелом і носієм суверенітету у розв'язанні проблем суспільного врядування. Особлива увага приділяється розвитку загальної теорії демократії у сучасній правовій науці, характеристиці основних демократичних теорій (безпосередньої, представницької, партиципаторної, ліберальної, соціальної, консоціативної, конкурентної), їх сильних та вразливих сторін у сучасний період.

Петришин О. В. Демократичні засади правової соціальної держави // Юридичний журнал «Право України».–  Вип.8.– 2013
У статті висвітлені найбільш загальні теоретичні засади концепції демократії у контексті визначених Конституцією України завдань формування правової, соціальної держави. Зроблено короткий огляд основних дискусійних моментів теорій демократії як в історико-політичному аспекті, так і з погляду сучасного аналізу. Особлива увага приділяється проблемам реалізації народного суверенітету, ролі представницької демократії для належної організації влади в сучасній державі. Досліджується також питання національної (політичної) ідентичності народу як субстанції демократичної держави, питання поділу влади як гарантії від перетворення демократії в тиранію, значення законності та дотримання прав людини для реалізації демократичних принципів.

Ставнійчук М. І. Проблеми забезпечення демократизму конституційного ладу сучасної України //  Юридичний журнал «Право України»– Вип.8.– 2013
У статті досліджено перспективи утвердження демократії в Україні у контексті забезпечення демократичних засад конституційного ладу України. Автор тлумачить демократизм конституційного ладу як сукупність принципів і гарантій, які випливають з поняття демократичного врядування та демократичної взаємодії держави і громадянського суспільства. З-поміж цих принципів конституційного ладу особлива увага надається принципам народного суверенітету, гуманізму і реальності.

Яковлєв А. А. Конституційний процес як засіб демократизації сучасної України // Юридичний журнал «Право України».– Вип. 8.– 2013
У статті подано характеристику основних завдань конституційного процесу з погляду забезпечення подальшого демократичного розвитку України. Автор визначає основні конституційно-правові проблеми утвердження демократичних інститутів в Україні, обґрунтовує необхідність удосконалення системи правового забезпечення взаємодії держави і громадянського суспільства. Конституційний процес і пов'язана з ним демократизація конституційного ладу аналізуються як необхідні умови формування демократії в Україні.

Яфонкіна І.П. Приватна освіта як чинник демократизації українського суспільства // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 61. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – 540 с.

Лукаш Т.Л. Основні принципи демократичності виборчого права Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013
У контексті розвитку інститутів демократії та вдосконалення механізмів її функціонування особливе місце відведене реалізації та захисту політичних прав і свобод громадян, зокрема виборчих, та формування органів державної влади, місцевого самоврядування та ін.


До уваги відвідувачів виставки

–    До переліку видань, які розкривають вказану тему не внесені підручники та навчальні посібники.
–    Аналітичний опис зроблений лише на останні за хронологією статті.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28