Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні
Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні
   З метою наукового обговорення сучасних проблем правотворення , в межах науково-дослідної діяльності Київського університету права НАН України, започатковане проведення міжвузівської Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні».
   Актуальність обраної тематики не викликає сумнівів, оскільки започатковані в державі соціально-економічні перетворення, правова, судова та адміністративна реформи мають базуватися на сучасних методологічних і теоретичних засадах державотворення та правотворення, тобто потребують наукового обгрунтування.
   Познайомившись з матеріалами, що представлені цією віртуальною виставкою, студентська молодь та всі, хто цікавиться юриспруденцією, мають чудову можливість набути нових знань, які допомагають орієнтуватися не лише в глобальних процесах правового розвитку сучасного світу, але й в процесі інтеграції України до європейського правового простору.


   1. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково¬ – практичної конференції 26 квітня 2012 року.– К., 2012.– 253 с.
  
Сучасний стан розвитку суспільних відносин в Україні характеризується стрімким перетворенням та змінами, які потребують нормативно-правового регулювання на законодавчому рівні. Молоді вчені та науковці зі стажем висловили власне бачення щодо євроінтеграційного курсу як пріоритетного напряму розвитку.Їхні науков дослідження зібрані в Матеріали конференції.

   2. Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 28 жовтня2010 р.– Вип. 2.– К., 2010.–347 с.
  
У збірнику знайшли відображення матеріали щодо реформування та адаптації до нових соціально-політичних та економічних умов. Важлива роль при цьому відводиться з’ясуванню закономірностей виникнення, розвитку та фнкціонування правових систем сучасності з метою вдосконалення національного законодавства.

    


    3. Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 24 листопада 2011 р.– Вип. 3.– К., 2011.–414 с.
  
У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції опубліковано статті провідних правознавців, молодих вчених, аспірантів і студентів України, Росії, Білорусії, Угорської республіки. Розглядаються теоретичні проблеми розвитку окремих елементів правової системи України, досліджується місце національної правової системи серед правових систем сучасності.


   4. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб. наукових праць IV Міжнар. наук.– практ. конф. / Редкол. Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М.– К., 2010.– 308 с.
  
У збірнику матеріалів ІV Міжнародної науково – практичної конференції опубліковано статті студентської молоді, присвячені проблемам розвитку юридичної освіти і науки в умовах євроінтеграції, аналізу готовності вищої юридичної освіти України до входження у загальноєвропейський освітній простір.

   5. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб. наукових праць IV Міжнар. наук.– практ. конф. / Редк. Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М.– К., 2010.– 308 с.
   Одним із найголовніших моментів становлення української держави є формування національної самосвідомості, де вплив культури освіти має принципове значення. Новому періоду розвитку повинні відповідати нова філософія, нові освітні моделі навчання– більш демократичні і результативні з позиції інтересів суспільства. Ці та інші аспекти висвітлені в збірнику.

    


 


    6. Європейська юридична освіта і наука: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12–14 жовтня 2012р.– К., 2012.– 300 с.
   Сучасні тенденції модернізації національної освіти і науки зумовлюють необхідність розроблення принципово нових теоретико-правових, методологічних та організаційних підходів щодо удосконалення системи вищої юридичної освіти і науки, які сприяють подальшому формуванню правової свідомості та правової культури громадян, утвердженню в суспільстві принципу верховенства права.Саме розгляд цих питань відобразився в збірнику.

    


 


    7. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково¬ – практичної конференції 28 квітня 2011 року.– К., 2011.– 299 с.
   У збірнику матеріалівІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції опубліковані статті та тези провідних правознавців, молодих вчених та студентів,в яких аналізуються теоретичні та практичні проблеми розвитку та функціонування системи законодавства України, зокрема, окремі проблеми конституційного, адміністративного, інформаційного, цивільного , господарського, трудового, кримінального законодавства тощо. 

    


 


    8. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково¬ – практичної конференції 26 квітня 2012 року.– К., 2012.– 253 с.
   Обрана тематика науково-практичної конференції стала гарною можливістю наукового диспуту для молодих вчених. Для студентської молоді – це чудова можливість набути нових знань, які дають змогу орієнтуватися не лише в глобальних процесах правового розвитку сучасного світу, але й в процесі інтеграції України до європейського правового простору.

    


 


    9. Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції 22 листопада 2012 р.– Вип. 4.– К., 2012.–514с.
   Сучасний стан розвитку суспільних відносин в Україні характеризується трансформаційними процесами, які спрямовані на демократичні соціально-економічні перетворення в Україні, що в свою чергу призводить до правових змін. Обговорення цих проблем відобразилось в публікаціях, що ввійшли до збірника.

    


 


    10. Правова держава: щорічник наукових праць.– Вип. 23.– К., 2012.– 688 с.
   В цьому та у всіх   попередніх випусках знайшли своє відображення проблеми історії й теорії держави та права, міжнародного права, окремі проблеми конституційного, адміністративного, інформаційного, цивільного , господарського, трудового, кримінального законодавства.

    


 


   11. Держава і право :юридичні і політичні науки: Зб.наук.праць.– Вип.56.– К., 2012.– 679 с.
   У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, всіх галузей права. Значна увага приділяється проблемам сучасної політичної науки.

    


 


    12. Наукові читання, присвячені пам’яті В.М.Корецького: Зб. наук. праць / Київський університет права НАН України.– К., 2012.– 444 с.
   У збірниках матеріалів конференцій ( їх є вже 5), присвячених пам’яті видатного українського правознавця академіка Володимира Михайловича Корецького, опубліковані статті вітчизняних та зарубіжних правознавців, зокрема наукові дослідження у сфері історії й теорії держави та права, міжнародного права, міжнародного приватного права, порівняльного правознавства тощо.

    


 


    13. Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наукових праць Всеукр.наук.– практ. конференції / Київський університет права НАН України.– К., 2012.– 534 с.
   У збірнику матеріалівХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених та студентів,в яких аналізуються теоретичні та практичні проблеми розвитку та функціонування системи законодавства України, зокрема, окремі проблеми конституційного, адміністративного, інформаційного, цивільного , господарського, трудового, кримінального законодавства тощо. 

    


 


    14. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 січня – 1 лютого 2010 р.(Закарпаття).– К., 2010.– 614 с.
   Пропозиції та рекомендації, вміщені в збірник, є вагомим внеском у розвиток юридичної науки і сприяють реформуванню державних органів. Завдяки впровадженню здобутків юридичної освіти і науки в життя українського суспільствавиробляється ефективний механізм регулювання суспільних відносин.

    


 


   15. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: Монографія / За заг.ред. Ю.Л.Бошицького.– К., 2012– 616 с.
   У монографії розглядаються питання теоретико – правових засад розвитку правової системи, тенденції розвитку публічної та приватної сфери права, окремі проблеми правового регулювання господарських відносин на сучасному етапі розвитку держави, окремі питання удосконалення кримінального та кримінально- процесуального законодавства України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності, а також окремі аспекти інтеграції правової системи України до правових систем світу.

    


 


    16. Правотворення в Україні: теоретико – методологічні та прикладні аспекти: Монографія / За заг. ред. Ю.Л.Бошицького.– К., 2010
   Дана праця колективу науковців КУП НАНУ присвячена дослідженню проблем правоутвореня як комплексного складного явища, що знаходить свій прояв в особливостях розвитку суспільних відносин в тій чи іншій сфері життєдіяльності суспільства, в роботі органів правотворчості, в специфіці реалізації права, в особливостях механізму правового регулювання в різноманітних сферах суспільних відносин, що в цілому визначає комплексність цієї роботи, її теоретичне і практичне значення.

    


 


    17. Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів Міжнародної науково – практичної конференції 29 жовтня – 1 листопада 2009 р.– К., 2009.–542 с.
   У матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції опубліковано статті провідних правознавців, молодих вчених, аспірантів і студентів України, Росії, Білорусії, Угорської республіки. У збірнику матеріалів аналізуються теоретичні та практичні проблеми сучасного стану розвитку правової системи України. Розглядаються теоретичні проблеми розвитку окремих елементів правової системи України, досліджується місце національної правової системи серед правових систем сучасності.

    


 

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28