Рівненський Інститут Київського університету права

 • Ukrainian
 • English
Home >> Teachers >> Boshytsky Yuriy Ladyslavovych
Boshytsky Yuriy Ladyslavovych
Бошицький Юрій Ладиславович
Ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України, професор, кандидат юридичних наук. Керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом)
Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом).

Народився – 29 вересня 1959 року в м. Ужгороді.

Після закінчення у 1985 році юридичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка працював в Міністерстві юстиції УРСР консультантом, головним консультантом. З 1986 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України пройшов шлях від молодшого, наукового, старшого наукового співробітника відділу державно–правових проблем управління (з 1986-1996рр.), старшого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права (з 1996р.) до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті (з 2001р.).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З 2002 - 2006рр. очолював Навчально-консультативний центр Київського університету права Національної Академії наук України в м. Ужгороді(за суміснитвом).

Науковий доробок: складає понад 160 наукових праць, з них 3 індивідуальних і 15 колективних монографічних праць, 3 навчальних посібника, 140 наукових і науково-публіцистичних статей. Автор статей з питань права інтелектуальної власності 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права тощо.

  Найбільш вагомі праці:
 • індивідуальна монографія “Правовая реформа изобретательства: проблемы и решения” (1992 р.),
 • колективні монографії – Научно-технический прогресс: управление и право”(1989 р.);
 • „Организация и правовое обеспечение изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в сфере академической науки”(1990р.),
 • „Інтелектуальна власність в Україні проблеми теорії і практики”(2002р.);
 • Розділ ”Право інтелектуальної власності” в 2-томному підручнику Цивільне право України”(2003р.);
 • ”Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони”(2004р.);
 • Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України (2004р.);
 • Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики» (2006р.);
 • Розділ «Право інтелектуальної власності» в 2-томному підручнику «Цивільне право України» (2006р.);
 • «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005р.);
 • «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2006р.);
 • «Комерційні позначення: основні правові питання» (2006р.);
 • «Основи права інтелектуальної власності» (2006р.);
 • «Гендерні паритети в умовах транформації суспільства» (2007р.);
 • «Право інтелектуальної власності».-Навчальний посібник з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів"(2007.)
 • «Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії та практики (2007);
 • «Суб’єкти цивільного права» (2009);
 • «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин» (2009);
 • навчальний посібник «Мала енциклопедія права інтелектуальної власності» (2009)

Основні напрямки наукової діяльності: пов’язані з дослідженням теоретичних засад права інтелектуальної власності, проблем авторського права та права промислової власності. Предметом його досліджень є правова охорона комерційних позначень в Україні та гармонізація вітчизняного законодавства в сфері інтелектуальної власності з міжнародним.

Ю.Л.Бошицький активно сприяє створенню вітчизняної школи права інтелектуальної власності. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 3 аспіранти, 9 аспірантів та здобувачів досліджують найбільш актуальні аспекти права інтелектуальної власності.

Законопроектна робота: брав участь в складі робочої групи по розробці Книги Четвертої нового Цивільного Кодексу України, є одним із авторів проекту Закону України “Про наукові відкриття”, членом робочої групи МОН України з підготовки проекту Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» відповідно до вимог Болонського процесу. 

  Ю.Л.Бошицького нагороджено:
 • Спеціальною відзнакою Спілки юристів України на 5-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за збірник наукових праць „Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики” (2003р.);
 • Премією ім. Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей (2004 р.);
 • Спеціальною відзнакою Спілки юристів України на 6-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за збірник наукових праць „Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони» (2005р.);
 • Першою премією Спілки юристів України 6-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за монографію «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2005р.);
 • Ювілейною медаллю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ(2005);
 • Почесною медаллю Дебреценського університету (Угорщина) за розбудову угорського-українських наукових та освітніх зв’язків (2005);
 • Почесною медаллю юридичного факультету Мішкольського університету (Угорщина) за розбудову угорського-українських наукових та освітніх зв’язків (2006);
 • Знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007);
 • Почесною відзнакою Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту«За активну громадську діяльність» (2007);
 • Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" (2009);
 • Відзнакою Національної академії наук України ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ (2009);
 • Знаком Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності "За розбудову освіти" (2009);
 • Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди (2009).
  Почесними грамотами:
 • Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2003);
 • Президії НАН України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, активну участь в підготовці наукових кадрів(2004);
 • Спілки юристів України за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (2005);
 • Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за сприяння розбудові державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні (2005);
 • Київського університету права НАН України за вагомий внесок у становлення університету та його розвиток (2005);
 • Ужгородського міського голови за особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку в висококваліфікованих спеціалістів( 2005);
 • Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні процесу навчання і виховання молоді ( 2006);
 • Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців юристів для Закарпатської області ( 2006);
 • Рівненської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток юриспруденції та розбудову Рівненського інституту КУП НАН України (2007);
 • Закарпатської обласної державної адміністрації «За значні заслуги у реалізації державної політики у галузі національної освіти, значні успіхи у справі підготовки висококваліфікованих фахівців.» (2008);
 • Президії НАН України «За сумлінну працю, значні особисті здобутки, у професійній діяльності, вагомий внесок у становлення та розвиток університету» (2008);
 • Міністерства юстиції України «За значний особистий вклад у розбудову правової держави та зразкове виконання службового обов’язку”(2008);
 • Антимонопольного комітету України «За високі досягнення у праці та вагомий внесок у розвиток конкуренції» (2008);
 • Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм» (2009);
 • Бюро уповноважених Угорського Парламенту з прав людини Республіки Угорщина (2009);
 • Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху в Україні» (2009);
  Грамотами і подяками:
 • Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України за плідну науково-дослідницьку і педагогічну діяльність у сфері інтелектуальної власності (2005);
 • Міністра освіти і науки України за плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку освіти України (2006),
 • Надзвичайного і повноважного посла Посольства Угорської Республіки в Україні за за сприяння в підготовці студентів-правознавців угорської національності в НКЦ КУП НАН України в м. Ужгороді (2005);
 • Міністра освіти і науки України за вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти (2006);
 • Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України за плідну організаторську оботу по інноваційному розвитку України ( 2007);
 • Надзвичайного і повноважного посла Посольства Угорської Республіки в Україні за організацію освітянських зв’язків між КУП НАНУ та навчальними закладами юридичного профілю Угорщини (2006).
 • Міністра освіти і науки України за вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти (2007).
Перелік праць Бошицького Ю.Л.
  Громадська робота: Ю.Л. Бошицький є
 • науковим консультантом Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України,
 • членом громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України,
 • членом Громадської колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,
 • заступником голови Київської регіональної організації Спілки юристів України,
 • членом Науково-методичної ради з права МОН України,
 • членом експертної ради з права Державної акредитаційної комісії України,
 • членом робочої групи МОН України їз супроводу Болонського процесу,
 • віце-президентом Федерації регбі України,
 • членом редакційної колегії юридичного журналу "Право України",
 • головним редактором інформаційно-аналітичного віснику КУП НАН України "Калейдоскоп університетських подій",
 • консультантом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування,
 • членом редакційної колегії REVISTA ROMANA DE DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE (Румунія),
 • членом громадської ради Міністерства Юстиції України,
 • заступником головного редактора Часопису Київського університету права.

Ю.Л. Бошицький заснував мистецько-правовий проект для правознавців, студентської молоді та митців - „Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва”, в рамках якого було організовано і проведено 8 виставок майстрів пензля в кращих картинних галереях м. Києва та в Київському університеті права НАН України.

Вільно володіє російською, угорською та англійською

 Службова адреса: м.Київ, вул. Доброхотова, 7-а, каб. 7.

 Приймальна: 409-26-43, факс: 423-90-87

 

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28