Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Home >> Library >> Монографії
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ
Теорія держави і права
1.Бошицький Ю.Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: Монографія - К.:, 2010
2. Власов Ю.А. Проблеми тлумачення норм права: Монографія.– К., 2001
3. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького. – К., 2009  
4. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К., 2001
5.Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: Монографія. – К., 2010
6.Доктринальні засади розвитку держави і права: національні та міжнародні стандарти: Монографія / За ред.. Ю.Л. Бошицького.– К., 2014
7. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження : Монографія / Відп. ред. С.В. Бобровник.– К., 2004
8. Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу: Монографія.– К., 2008
9. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія.– К., 1998
10. Копоть В.О. Правовий реалізм : Монографія . – К., 2010
11. Майданик Р.А. Розвиток приватного права України: Монографія.– К., 2016-09-26 Малишев Б.В. Правова система (теологічний вимір): Монографія.– К., 2012
12. Малишев Б.В. Правова система (теологічний вимір): Монографія.– К.: Дакор, 2012
13.Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: Монографія.– Х., 2012
14. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія/ Відп. ред. Ю.С. Шемшученко.- К., 2008
15. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. — К., 2002
16. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія.– К., 2000
17.Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: Монографія / Відп. Ю.С.Шемшученко.– К., 2011
18. Пасмор Ю.В. Напрями консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки України: соціально- комунікаційний аспект: Монографія.– Х., 2013
19. Петришин О.В., Колодій О.А. Модельні правові акти: теорія та практика реалізації: монографія.– К.,2016
20. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / за ред.. Ю.С. Шемшученка.– К., 2006
21. Правові основи розвитку сучасних політичних систем:досвід та перспективи: Монографія.– К., 2013
22.Риндюк В.І.Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика: Монографія.– К.,2012
23.Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія / За ред. Сіренка В.Ф..– К., 2003
24. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: Монографія.– К., 2013
25. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець 19- поч. 20 ст.): Монографія.– К., 2004
26. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Шемшученка Ю.С.– К., 2006
Історія держави і права
1.    Бондарчук Т.І. Західноруське право: дослідження і дослідники / Відп. ред. І.Б.Усенко: Монографія.– К., 2000
2.    Кресін О.В. Політико-правова спадщина політичної еміграції першої полов. 17 ст.: Монографія.– К., 2001
3.    Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціалізму 1917-1920 р.р. Теоретико-методологічний аспект: Монографія.– К., 2002
4.    Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941): Монографія.– К., 2002
5.    Сало І.В. та ін. Формування і розвиток державності, економіки та науки України.– Суми, 2003
6.    Правовий звичай як джерело українського права ( ІХ-ХІХст.) / За ред. І.Б. Усенка.- К., 2006
Конституційне право
1.    Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол.монографія/ За ред. Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. - К., 2007
2.    Батанов О.В. Інавгурація: історія та сучасність / За ред.. Ю.С.Шемшученка.– К., 2013
3.    Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2010
4.    Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001.
5.    Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.– К., 2001
6.    Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя: Монографія.– Х., 2013
7.    Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2003
8.    Задорожня Г.В. Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: Монографія.– К., 2016
9.    Конституційні засади економічної системи України: Монографія / За ред. Устименка В.А.– Донецьк, 2011
10.    Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001
11.    Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи/ За ред. Ю.С. Шемшученка.- К: Юридична думка, 2005
12.    Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія.– К., 2004
13.    Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парлам. вибори в Україні: правові і політ. проблеми: Монографія– К., 2003
14.    Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: Монографія.– К., 2016
15.    Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов’язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів: Монографія.– Х., 2015
16.    Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз: Монографія.– Острог, 2007
17.    Майданник О.О. Контрольна функція парламентаризму України: теорія та практика реалізації: Монографія.Частина перша. Загальна теорія контрольної функції Верховної Ради україни.– К., 2014
18.    Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: Монографія.– Х., 2009
19.    Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія.– К., 2008
20.    Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : Монографія . –К., 2010
21.    Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз: Монографія.– Х., 2014
22.    В.Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. — К., 2000
23.    Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / За ред..Н.М.Оніщенко, О.В.Зайчука.– К., 2007
24.    Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія.–Х., 2009
25.    Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К., 2003
26.    Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. Олуйка В.М.– К., 2008
27.    Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія.– К., 2000
28.    Словська І.Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України України: Монографія.– К., 2013
29.    Совгиря О.В.Конституційно- правовий статус Кабінету міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку: Монографія.– К., 2012
30.    Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: Монографія.– К., 2013
31.    Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ: Монографія.– Ужгород, 2006
32.    Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. — К., 1999
33.    Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико- методологічні аспекти: Монографія.– К., 2009
34.    Федоренко  В.А., Чернеженко О.М. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах- учасницях ЄС, Швейцарії та Україні: Монографія.– К., 2017
35.    Цветков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – управління – бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія.– К., 2001
36.    Циверенко Г.П. Народне волевиявлення в Україні : Монографія/ За заг.ред. В.П.пєткова.– К.,2012
37.    Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України: Монографія.– К., 2009
38.    Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: Монографія.– К., 2008
39.    Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада: Монографія .– К., 2004
Адміністративне право
1.    Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади.– К., 2004
2.    Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальне проблемы становления и развития в Украине: Монография.– Одесса, 2003.– 248 с.
3.    Бєлєвцева В.В. Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України : Монографія .– Х., 2013
4.    Ващенко Ю.В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та перспективи реформування у контексті європейської інтеграції: Монографія.– К., 2015
5.    Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія.– К., 1998
6.    Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. За заг. ред. В.Б. Авер'янова.– Київ, 1999
7.    Демократичні засади організації і функціонування вищих органів України: Монографія / За аг. Ред.. Барабаша Ю.Г., 2013
8.    Кисіль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. — К., 1999.
9.    Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія.– К., 2002
10.    Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія.– Х., 2002
11.    Кордун О.О. та ін. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія.– К., 2000
12.    Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія.– К., 2001
13.    Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов’язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративн0-правових режимів: Монографія.– Х.. 2015
14.    Надолішний П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики: Монографія.– 1998
15.    Наливайко Л.Р., Грицай І.О. Адміністративно-правові основи регулювання недержавних правозахисних організацій: Монографія.– К., 2013
16.    Органи державної влади України / За ред.В.Ф.Погорілка: Монографія.– К., 2002
17.    Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.– К., 2003
18.    Пєтков С.В., Мірошниченко О.О., Делія Ю. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України: Монографія.– К.: ЦУЛ, 2016
19.    Писаренко Н.Б., Сьоміна В.А. Адміністративно- правові спори (удосконалення порядку вирішення): Монографія.– Х., 2012
20.    Пухтецька А.А. Європейський адміністративний  простір і принцип верховенства права: Монографія.– К.. 2010
21.    В.І.Семчик, В.Ф.Сіренко, В.В.Цвєтков. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.
22.    Смокович М.І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій: Монографія.– К., 2012
23.    Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія.– Х., 2003
24.    Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія.– К., 2004
25.    Цветков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія.– К., 2003
26.    Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні: Монографія.– Одеса, 2012
Фінансове право
1.    Актуальні питання науки фінансового права: Монографія / За ред. М.П. Кучерявенко.– Х., 2010
2.    Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія.–К., 2000
3.    Гетманцев Д.О. Фінансово- правове зобов’язання як окрема категорія фінансового права.– К., 2011
4.    Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація: Монографія.– К., 2009
5.    Макух О.В. Фінансові правовідносини: теорія, сучасний стан і тенденції розвитку: Монографія.– Х.: Право, 2016
6.    Полюхович В.І. Державна податкова служба України: організація та діяльність: Монографія. —К., 1999
7.    Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України: Монографія.– К., 2007
8.    Фінансове право у ХХІ  строріччі: здобутки та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наук.- практ.конференції 4-7 жовтня 2011 р.– К., 2011
9.    Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: Монографія.– К., 2006
Господарське право, господарський процес
1.    Васильев С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія.– Х., 2004
2.    Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія.– К., 2006
3.    Джуринський О.В. Джерела господарського права України: Монографія.– К., 2016
4.    Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія.– К., 2010
5.    Крайнєв П.П.Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія.– К., 2004
6.    Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав: Монографія.– К., 2010
7.    Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія.– К., 2004
8.    Несинова С.В., Воронко В.С., Чубикіна Т. Господарське право України: Навч. посіб.– К., 2012
9.    Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки: Монографія.– К.,2012
10.    Сімсон О.Є. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері: Монографія.– Х., 2013
11.    Шевченко Н.Г. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств: Монографія.– К., 2014
12.    Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України.– К., 2001
Інтелектуальна власність
1.    Баймуратов М.А. Авторское право на литературные и художественные произведения: компаративное исследование: Монография.– М., 2012
2.    Бошицький Ю.Л., Вишинець І.І.  Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: Монографія.– К., 2011
3.    Мала енциклопедія приватного права /За заг. ред. Ю.Л. Бошицького.– К., 2011.  
4.    Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук, статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького.– К.,2006
5.    Правова  охорона  винаходів і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія/ За заг.ред. Ю.Л.Бошицький, Я.Г.Воронін - К., 2010.
Цивільне  право, торгове, сімейне право
1.    Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія– К., 1996
2.    Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франций, Германии и США (сравнительно-правовое исследование): Монография.– Х., 2012
3.    Давидова І.В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та обману: питання теорії та практики: Монографія.– Одеса. 2012
4.    Дзера О.В. Розвиток права власності в Україні: Монографія.– К., 1996
5.    Договір як універсальна конструкція: Монографія / За ред. Гетьмана, В.І.Борисової.– Х., 2012
6.    Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики / За заг.ред. Я.М.Шевченка.– К., 2007
7.    Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія.– К.,2007
8.    Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців): Монографія.- К., 1998
9.    Інвестиційна діяльність у сільскому господарстві: правові питання: Монографія/ Кол. авторів. / За ред. В.І. Семчика. -К., 2008
10.    Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К., 2004
11.    Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: Монографія.– К., 2013
12.    Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика: Монографія.– К., 2008
13.    Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. Святоцького О.Д., Петрова В.Л.– К., 1999
14.    Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: Монографія / І.В.Спасібо-Фатєєва, В.І.Борисова, О.П.Печений та ін. – Х., 2013
15.    Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія.– К., 2007
16.    Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: Монографія.– К., 2014
17.    Проблеми цивільних правовідносин у сучасній Україні: Монографія.– Х., 2013
18.    Романенко І.О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав: Монографія.– К., 2016
19.    Становлення і розвиток цивільно-правових і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Я.М.Шевченко та ін.– К., 2001
20.    Суб’єкти цивільного права: Монографія / За заг.ред. Я.М.Шевченко.– Х., 2009
21.    Федоренко Н.В. Договірні зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії і практики: Монографія.- К., 2015
22.    Філатова Н.Ю. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права : Монографія.– Х., 2016
23.    Харченко Г.Г. Речові права: Монографія.– К., 2015
24.    Харьковская цивилистическая школа: антологія семейного права: Монография.– Х., 2013
25.    Шевченко Я.М. та ін.. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія.– К., 2002
26.    Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: Монографія.– К., 2014
27.    Харченко О.С. Підстава припинення права власності: Монографія.–К.,2009
28.    Шевченко Я.М. та ін.. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної ілвсності: Монографія.– К., 2002
29.    Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин:Монографія.– К., 2014


Цивільно-процесуальне право
1.    Бичкова С.С. Цивіл. процесуаний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія.– К., 2011
2.    Комаров В.В. Окреме повадження: Монографія.– Х., 2011
3.    Позовне провадження: Монографія / За ред. В.В.Комарова.– Х., 2011
4.    Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: Монографія.– К., 2014
5.    Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. Комарова В.В. : Монография.– Х., 2002
6.    Сліпенко О.І., Кройтор В.А. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Монографія.- К., 2012
7.    Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: Монографія.– К., 2006
8.    Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: Монографія.–К., 2016
Спадкове право
1. Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія.– К., 2007
Трудове право
1.    Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: Монографія.– К., 2005
2.    Жигалкін І.П. Система принципів трудового права України: проблеми сучасної теорії і практики: Монографія.– Х., 2015
3.    Обушенко О.М. Правове регулювання охорони праці в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2014
4.    Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні: Монографія / Відп. ред. Я.М.Шевченко. — Харків,1999
5.    Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: Монографія.– К., 2003
6.    Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян.– К., 2005
7.    Сидоренко А.С. Зловживання правом суб’єктами трудових правовідносин: Теоретико-практичне дослідження: Монографія.– Х., 2014
8.    Сімутіна Я.В.Методи регулювання зароб. плати на сучасн.. етапі (прав. проблеми): Монографія.– К., 2009
9.    Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К., 2001
10.    Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян. — К., 1999.                   Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія.– К., 2002
Право соціального забезпечення
1.    Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток: Монографія.– К., 2005
2.    Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Монографія.– К., 2013
3.    Обушенко О.М. правове регулювання охорони праці в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2014
4.    Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда: Монография.– К., 2000
Аграрне  право
1.    Організаційно-правові засади розвитку аграрного та земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005
2.    Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія /  За ред. В.І. Семчика. - К., 2003
3.    Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.— К.,2000
4.    Проценко Т.П.Правовий режим майна селян. (фермерських) господарств України: Монографія. — К., 2000.
5.    Правові засади інноваційного розвитку в сільскому господарстві України : Монографія / Кол.авторів; За ред.В.І.Семчика.- К., 2010
Екологічне право
1.    Гвоздик П.О. джерела екологічного права України: Монографія.– К., 2012
2.    Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: Монографії.– К., 2013
3.    Хвесик М.А. та ін. Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія.– К., 2004
4.    Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Еколог. контроль: питання теорії і практики: Монографія. — К., 1999.
Земельне право
1.    Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії: Монографія.– К., 2007
2.    Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія.– К., 2006
3.    Носік В.В. Право власності на землю українського народу: Монографія.– К., 2006
4.    Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005
5.    Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія.– К., 2003
6.    Шульга М.В. Актуальные и правовые проблемы земельных отношений в современных условиях: Монография.– Х., 2008
Кримінальне право, Кримінологія. Криміналістика.
1.    Баулін Ю.В. Звільненння від кримінальної відповідальності: Монографія.– К., 2005
2.    Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины: Монография.– Х., 2000
3.    Бубняк В.С. Кримінальне право .Загальна частина. Історико-правове дослідження: Монографія.– К., 2015
4.    Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві: Монографія.– К., 2017
5.    Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Монографія.– К., 2005
6.    Вереша Р.В. Співучасть у злочині: Монографія.– К., 2014
7.    Вереша Р.В. Суб’єкт злочину: Монографія.– К., 2014
8.    Губар С.В. Кримінальна юстиція в Україні 1927– 1939 роки: Монографія.– К., 2009
9.    Ємельянов В.П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення: Монографія.– Х., 2016
10.    Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння:хуліганські злочини та склади злочинів: Монографія.– Х., 2016
11.    Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.– К., 2004
12.    Казміренко Л.І., Мартенко О.Л.Кримінальний кодекс України: психологічний аналіз кримінально-правових понять: Монографія.– К., 2008
13.    Карпенко М.І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): Науково-методичний посібник / За ред..В.К.Матвійчука.– Х., 2017
14.    Квасневська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні: Монографія.– К., 2010
15.    Кваша О.О. Організатор злочину. Кримін.-правове та кримінологічне дослідження: Монографія.– К., 2003
16.    Ковалевська Є.С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України: Монографія / За ред. В.К.Матвійчука.– К., 2014
17.    Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х- початок ХХІ століття): Монографія: В 2-х т. – К., 2011
18.    Коновалова В.Є. Убийство: искусство расследования: Монография.– Х., 2013
19.    Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності: Монографія.– К., 1996
20.    Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія.– К., 2005
21.    Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання: Монографія.– К., 2011
22.    Литвак О.М. Держава і злочинність.– К., 2004
23.    Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічне правове дослідження.– К., 2000
24.    Лущенко Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України: Монографія.– Х., 2000
25.    Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004
26.    Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления.– К., 1996
27.    Мозоль С.А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян: Монографія / За ред. М.І. Мельника.– К., 2011
28.    Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: Монографія.– К., 2011
29.    Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінальної-правової кваліфікації: Монографія.– К.,1999
30.    Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: Монографія.– Х., 2012
31.    Наден О.В. Торгівля жінками як крим.-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія.– К., 2004
32.    Настюк В.Я. Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні: Монографія.– Х., 2017
33.    Невмержицький Є.В. Корупція в Україні:  причини, наслідки, механізм протидії: Монографія.– К., 2008
34.    Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: Монографія.– Х., 2013
35.    Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти: Монографія.– К., 2015
36.    Полтава К.О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням в Україні: Монографія.– Х., 2014
37.    Рогов В.А. История уголовного права террора и репресий в Русском государстве XV– XVІІ в.в.– М., 1995
38.    Рубащенко М.А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: Монографія.– Х., 2016
39.    Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину: Монографія.– К., 2002
40.    Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України: Теорія. Історія. Коментар: Монографія.– К., 1997
41.    Соловйова А.М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань: Монографія.– К., 2007
42.    Сухонос В.В., Сухонос В.В.(мол.) Склад злочину: закон , теорія та практика: Монографія.– Суми, 2018
43.    Фесенко Є.В. Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони: Монографія.– К., 2004
44.    Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія.– К., 2006
45.    Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню: Монографія.– К., 2013
Кримінально– процесуальне право. Кримінально-виконавче право.
1.    Автухов К.А. Виконання покаранння у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання: Монографія.– Х., 2013
2.    Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія.– К., 1999
3.    Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових  рішень в апеляційному та касаційному порядку кримінальному провадженні:: Монографія.– К., 2015
4.    Галан В.І. та ін.. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування: Монографія.– К., 2015
5.    Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 1998
6.    Грицюк В.О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика: Монографія.– К., 2016
7.    Зеленська М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Монографія / За ред.. Погорецького М.А.– К., 2016
8.    Коваленко Є.Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2011
9.    Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков І.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008
10.    Козлов П.П. та ін. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008.Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві:деякі проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія.– К., 2001
11.    Котова А.А., Азаров Ю.І., Шкелевей В.А. Інститут понятих у кримінальному провадженні України:  Монографія.– К, 2014
12.    Кухарчук Ю.О. відвід захисника від участі у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2013
13.    Кучинська О.П. Принцип кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: Монографія.– К., 2013
14.    Маляренко В.Т. Перебудова кримін. процесу України в контексті європ. стандартів: Монографія.– К., 2005
15.    Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія.– К., 2001
16.    Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004
17.    Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2003
18.    Перепелиця С.І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: Монографія.– Х., 2015
19.    Похтава К.О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням в Україні: Монографія.– Х., 2014
20.    Процесуальні та криміналістичні дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія.– К., 1999
21.    Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008
22.    Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2006
23.    Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально- процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія.– К., 2009
24.    Удалова В.Д. Суд, як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2012
25.    Удалова Л.Д., Панчук О.В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі: Монографія.– К., 2014
26.    Удалова Л.Д. Начальник слідчого відділу як суб’єкт кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2013
27.    Удалова Л.Д., Савицький Д.О., Руденко А.Е. Заходи забезпечення кримінального провадження , що обмежують майнові права підозрюваного обвинуваченого та інших осіб: Монографія.– К., 2016
28.    Фесенко Л.І. Предмет і тактика доказування кримінального насильства: Монографія.– К., 2012
29.    Функції судового контролю у кримінальному процесі: Монографія.– К., 2015
30.    Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2001
31.    Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2011
32.    Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: Монографія.– РRI, 2012
Міжнародне право
1.    Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія.– К.,2005
2.    Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія.- К., 2001
3.    Європейська інтеграція України: Політ.-правові  проблеми / За ред. В.П.Горбатенка: Монографія.– К., 2005
4.    Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: Монографія.– Х., 2010
5.    Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР: Монографія.– К., 2005
6.    Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2002
7.    Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві: Монографія.– К., 1999
8.    Нурулаєв І.С.О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія.– К., 2009
9.    Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Є.Грабаря: Монографія.– К., 2003
10.    Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України/ За ред. В.Н. Денисова.- К: Юстініан, 2006
Судові та правоохоронні органи
1.    Бойчук А.Ю. Інститут адвокатури в Галичині другої половини ХІХ початку ХХ століття.Історико- правове дослідження: Монографія.– Одеса, 2012
2.    Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: Монографія.– Х., 2010
3.    Бринцев В.Д. Судовий конституціалізм в Україні: доктрина і практика формування: У 2-х кн. Кн.2: Монографія.– Х., 2015
4.    Лемак Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань: Монографія.– Х., 2013
5.    Погорецький М.А. та ін. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: Монографія.– К., 2014
6.    Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя.Держава) : Монографія.– К., 2012
7.    Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами: Монографія.– К., 2016
8.    Стефанюк В. Судова система України і судова реформа: Монографія.– К., 2001
9.    Суходубов Д.В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності: Монографія.– Х., 2011
10.    Сухонос В.В.Організація і діяльність прокуратури в України: Історія і сучасність: Монографія.– Суми, 2004
11.    Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография.– К., 2001
12.    Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія і практика: Монографія.– К., 2017
13.    Шевченко В.П., Ткачук О.С. Військові суди України в системі судів загальної юрисдикції: Монографія.– К., 2007
14.    Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України: Монографія* За ред.. Погорецького.– К., 2014
Держава і право зарубіжних країн
1.    Малишева Н.Р. Гармонизация єкологического законодательства в Европе: Монография.– К., 1996
2.    Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організац. і процесуальні засади).– К., 2000
Психологія,  педагогіка, філософія
1.    Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії: Монографія.– Львів, 1997
2.    Корженко В.В. Філософія виховання: Зміна орієнтацій: Монографія.– К., 1998
3.    Сідак В., Валько І. Мораль і безпека особи, нації, держави: істор.-філос. нариси: Монографія.– К., 2001
4.    Юридична аргументація. Логічні дослідження: Монографія / За заг.ред. О.М.Юркевич.– Х., 2015
Історія, політологія, соціологія
1.    Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: Монографія / За заг. ред. Ю.І. Римаренка. — К., 2000
2.    Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. — К.,1999.
3.    Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення : Монографія / Відп. ред. С.В. Бобровник.– К., 1997
4.    Карамзіна М.С.Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ- початок ХХ ст..): Монографія.– К., 1998
5.    Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: Монографія.– К., 1999
6.    Костенко О.М. Проблеми №1 сучасної цивілізації (в українському контексті): Монографія / О.М.Костенко.- Черкаси,2008
7.    Обушний М.І. Етнос і нація: Проблеми ідентичності: Монографія.– К., 1998
8.    Омельченко І.К. Політична поліція Російської імперії і Україна (середина XIX ст.) : Монографія.– К., 2004
9.    Пленков О.Ю. Мифи нации против мифов демократии: немецкая политическая традиція и нацизм: Монография.– Спб, 1997
10.    Ю.І.Римаренко, Л.Є.Шкляр, C.Ю.Римаренко. Етнодержавознавство: Теоретико-методолотічні засади: Монографія.– К.,2001.
11.    Савчук С.В. Юридична соціологія: предметне місце в системі юридичних наук.– Чернівці: Рута, 2003– 240 с.
12.    Сухонос В.В.Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: Монографія.– Суми, 2003
13.    Усенко І.Б. Україна в роки НЕПУ: доля курсу на революційну законність / Ред.О.Н.Ярмиш.– Х., 1995
14.    Федака С.Д. Політична історія України- Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття): Монографія .– Ужгород, 2002
15.    Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. К., 2001
16.    Чехович В.О.Проблеми національно- державного будівництва України в роки НЕПу.– Х., 1995


 


Videotour

Відеотур

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28

Random Photo

Choose a convenient schedule of the library

Choose a convenient schedule of the library